Enkele onderzoeksvraagstukken.

Klik hier om de lopende discussies voor dit onderwerp te zien. In deze categorie kunnen alle zaken met betrekking tot de familie Versteegt besproken worden.
BUTTON_POST_REPLY
Aat
Berichten: 244
Geregistreerd: 10 Aug 2002, 12:34
Woonplaats: Hillegom
CONTACT:

Enkele onderzoeksvraagstukken.

Bericht door Aat »

Behalve dat er in de vakantie het nodige aan het uiterlijk van de site is gesleuteld zijn Dicky en ik de afgelopen weken ook nog enkele keren de archieven ingedoken om te zien of we nog wat verder terug in de tijd kunnen komen met onze stamboom.
De eerste personen in onze stamboom die worden genoemd zijn een Eimert Versteeg en zijn zoon Jan Eimerden Versteeg die met Hilletje getrouwd was.
De vermeldingen die we hebben kunnen achterhalen omtrent Jan Eimerden en Hilletje geven steevast aan dat het om Jan Eimerden en Hilletje Versteeg gaat.

Gelet op de diverse vermeldingen in verschillende boeken, zou het kunnen
zijn dat de achternaam "Versteeg" door Hilligje is ingebracht; omdat zij
steeds Jan Eimerden en Hilligje Versteeg worden genoemd. Ook in het
Kerkeboek wordt bij haar attestatie in 1685 vermeld dat Hilligje Versteeg
met attestatie van Schoonhoven is aangekomen.
Jan Eimerden zou dan dus nog geen achternaam gebruikt hebben.

In het Kerkeboek van Langerak wordt op (blz 30v) blz. 20 vermeld, Anno 1692:

Code: Alles selecteren

Den 22 Febr. is bij de versorgers der Armen deser vrije Heerlikhijd aan
Jan van Lauwen aanbesteet Teunis Eimerden voor vijftig Car. Guld. in 't
jaar mits daar bij hebbende vrije wooninge en erv, benevens Jan Eimerden in 't huis van de nalatenschap haarer Vader, waar voor den selven Teunis Eimerden sal hebben te versorgen van alle tot nooddruft dienende, uitgenomen Cledinge en sulks voor de Tijd van ses agtereenvolgende jaren, ingaande den 22 Febr. 1692 en uitgaande den 22 der gemelde maand 1698. Des is uitdrukkelik bedongen dat den opgemelden Teunis Emerden eerder komende te overlijden, niet meer sal betaalt worden als tot den die selver doods toe te rekenen, alleenlik hebbende Jan Lauwen sijn woning houden in 't huis tot de eerste gewoonlikke verbaartijd in dat jaar voorkomende.

Den 8 Sept. Rekeninge gedaan bij mij H. Wagardus, 
Leraar Alhier en Daniel Willemssen, Armmeester, 
wegens 't stervehuis van Jan Eimerden en 
Hilligje Versteeg. Ende is gebleken dat van den 
verkogten Inboel is gemaakt 
een som(me) van        206. 6. 0
Voor 't silverwerk de 
somme van            55. 10. 0
Van 't goud de somma van    38. 8. 0
                ___________
Komt              300. 4. 0
Hier van uitgegeven als bij 
quitantie getoont is      30. 17. 12
                ___________
Dienvolgens bleef nog 
over aan geld ter deelinge   269. 6. 4
Dit gehalveert voor d'Armmeester 
en Diakenen voor haar delen  134. 13. 2

Daar van is bij de Diakonye afgetrokken 
25 Guld., welke den groten Armen aan 
deselve wegens verstrekte penningen
verschuld was sodat d' Armmeester 
ontfangen hebben        109. 13. 2
                ___________
De diakonye heeft genoten 
de somma van          159. 13. 2
Welke in Bewaringe genomen is van 
den Predikant op 't versoek des Kerkken bode.
...................................................
blz. 165v (pag.81)
Op deze pagina in het Kerkeboek komt de volgende tekst voor:
Twee kinderen van Jan Eimerden.
Besteed als vooren aan Arien Claassen Vinck
à 58 gl. 10 st- in 't jaar, ingegaan 20 Apr. 1692.
Dit nog te voldoen aan den grooten Armen.
Wederom Besteed à 80 Car. gl. in 't jaar.
We kunnen hier dus verschillende dingen uit afleiden:
- Jan Eimerden had een minderjarig broertje die Teunis Eimerden heette.
- Jan Eimerden, zijn vrouw Hilligje en zijn vader Eimert zijn allen begin 1692 (of kort daarvoor) overleden. Overigens blijkt uit andere stukken dat ook zijn broertje Teunis Eimerden en nog een andere zus in diezelfde periode zijn overleden.

Vragen die zijn opgekomen en nog niet beantwoord zijn:
- Waarom gaat het huis van Eimert na zijn overlijden niet naar zijn zoon Jan Eimerden, maar naar de kerk. Is er wellicht een testament gemaakt waarin dat zo bepaalt is?
- Hoe kan het dat op de 2 kinderen van Jan Eimerden en Hilligje na alle familieleden binnen 1 jaar komen te overlijden. Is dit toeval? Uiteraard hebben we onderzoek gedaan naar lokale epidemieen en andere rampen, maar tot op heden nog niets van kunnen achterhalen.

De afgelopen dagen dus geprobeerd in deze hele situatie wat meer duidelijkheid te verkrijgen door onderzoek te doen in het Rijksarchief in Den Haag en het Streekarchief van de Krimpenerwaard te Schoonhoven.
Van Jan Eimerden hebben we in Den Haag enkele akten gevonden in het Rechterlijk Archief. De boef :) blijkt in 1682 veroordeeld te zijn tot een boete van 10 gulden wegens het jagen binnen de Heerlijckheid Langerak.
Verder nog geen enkele vermelding binnen Langerak van voor 1680 kunnen vinden van een Versteeg. Wel enkele indicaties gevonden dat Eimert, de vader dus van Jan Eimerden ook wel Eimert Geisberts werd genoemd. Zijn vader zou dan dus Geisbert hebben geheten.
We hebben ook een transport-akte gevonden uit 1655 waarin een Gijs IJmerts wordt genoemd. De vraag blijft dan dus nog even of deze Gijs dezelfde is als de vader van Eimert. Ook hier zullen we dus nog een keer verder onderzoek naar moeten doen.

In het archief van Schoonhoven zijn we op zoek gegaan naar Hilletje Versteeg en er 2 gevonden. Beiden zijn echter niet onomstotelijk als de vrouw van Jan Eimerden aan te wijzen.

De 1e mogelijkheid:
Op 7 februari 1655 gaat Dirk Gijsberts Versteegh in ondertrouw met Cornelia Claes Peerboom. De volgende kinderen worden daaruit geboren:
- Hilletje op 13-1-1656
- Gijsbert op 3-6-1657
- Aaltje op 14-7-1658
- Gijsbert op 11-4-1660.
Op 16-6-1674 gaat deze Dirk Gijsberts Versteegh na het overlijden van zijn vrouw opnieuw in ondertrouw met Elisabeth van Muijden.
Zij krijgen 1 zoon genaamd Cornelis op 4-3-1676.
Overigens blijkt deze Dirk Gijsberts Versteegh uit aktes van rond 1700 die we gevonden hebben burgemeester van Schoonhoven te zijn geweest. Alhoewel het een reele mogelijkheid is dat deze Hilletje de vrouw van Jan Eimerden is spreekt in het nadeel dat ze al redelijk oud zou zijn geweest toen ze trouwde met Jan Eimerden in 1687. Met 31 jaar voor die tijd was je al bijna bejaard :) Als we kijken naar de namen die de kinderen van Jan Eimerden en Hilletje hebben gekregen (Eimert Jansz en Johannes Jansz) zouden de regels van het vernoemen ook niet zijn gevolgd. Daarom grote twijfel bij ons.
Voor de duidelijkheid de regels zoals die vrijwel altijd werden toegepast: de 1e zoon wordt naar de vader van de vader vernoemd, de 2e zoon naar de vader van de moeder. De vader van Hilletje zou dan dus Johannes moeten heten.


De 2e mogelijkheid:
Er was een Willem Borth in Schoonhoven die op 16-11-1663 in ondertrouw gaat met Marrichje Gijsberts Versteeg (waarschijnlijk dus een zus van Dirk Gijsberts Versteegh). Zij krijgen de volgende kinderen:
- Hilletje geboren op 24-5-1665
- Gijsbert op 5-9-1666
- Hilletje op 2-10-1667.
Aangezien Willem Borth op 10-9-1670 als weduwnaar weer hertrouwd moeten we er van uitgaan dat Marichje dus voor die tijd was overleden. :(
Qua leeftijd zou deze Hilletje best de vrouw van Jan Eimerden kunnen zijn geweest. Wel is het dan zo dat ook zij de achternaam van haar moeder moet hebben meegenomen. Op zich zou dat kunnen, dat kwam wel vaker voor toendertijd, maar gezien de regels van de logica wordt het daardoor ook wel een minder waarschijnlijke mogelijkheid. Eveneens in het nadeel van deze mogelijkheid spreekt het feit dat ook hier de regels van het vernoemen niet gevolgd zouden zijn.

De 3e mogelijkheid:
Er zijn nog enkele andere Hilletjes gevonden, met verschillende patroniemen en achternamen. Maar niet 1 wiens vader Johannes (of iets wat daar op lijkt) gevonden. Tevens bij geen van deze Hilletjes ook maar de geringste vingerwijzing naar de naam Versteeg kunnen vinden.

Al met al dus na een aantal dagen speuren wel meer informatie verkregen, maar ook meer vragen. We blijven zoeken!!!

Groeten van
Aat en Dicky.
BUTTON_POST_REPLY