De oudste Versteegt.

Vanaf 3 december 2021 hebben we een nieuwe recordhouder voor "de oudste Versteegt".  Gerrit Versteegt uit Canada is op die datum namelijk 36.935 dagen oud geworden en daarmee ouder dan de vorige recordhoudster, zijn oma Stijntje Versteegt-Hanediek (zie onderaan deze pagina).

Gerrit is geboren op 19-10-1920 in Woerden. En nu dus al 101 jaar, 1 maand en 2 weken oud.

Gerrit werd hier 100 Hier links zien we de nieuwe recordhouder.
Op het T-shirt wat hij aan heeft staat de tekst "OPA, The Man, The Myth, The Legend" en is aan hem gegeven door zijn kleinzoons Bobby en Jamie toen hij 100 werd in 2020.

De gezondheid van Gerrit laat wel wat te wensen over, maar volgens zijn familie is hij een echte vechter.
Wij wensen hem daarom nog enkele mooie jaren in goede gezondheid.

Update 5-7-2022: Zijn zoon Jan heeft ons zojuist laten weten dat zijn vader Gerrit Versteegt op 30 juni jongstleden in Edmonton Canada is overleden.

 

Vaak is ons gevraagd hoe oud de oudste Versteegt ooit is geworden. Dat is nog een vrij lastige vraag, omdat we lang niet van iedereen in onze stamboom de exacte geboorte en overlijdensgegevens beschikbaar hebben. Geerte Versteegt stuurde mij onlangs de nodige informatie over haar overgrootmoeder Stijntje Versteegt-Hanediek, die 101 jaar oud is geworden. Stijntje is daarmee voor zover bij ons bekend de oudste persoon die de naam Versteegt droeg.

Mocht iemand over meer informatie beschikken over andere personen met de naam Versteegt, die ook heel oud zijn geworden of zelfs misschien nog ouder dan Stijntje, dan hou ik me gaarne aanbevolen natuurlijk voor deze informatie. U kunt een email sturen naar Aat@Versteegt.net

Van Stijntje weten we dat ze op 3 september 1843 geboren is te Kockengen. Hieronder zien we de tekst van haar geboorteakte:

 In het jaar Achttien Honderd drie en veertig den vierden dag der maand
 September is voor ons ondergeteekende ......... Ambtenaar van den
 Burgerlijken Stand der Gemeente Kockengen verschenen:
 Coenraad Frederik Hanediek klompemaker van beroep, oud vier en veertig
 jaren woonachtig binnen deze Gemeente; welke ons verklaarde, dat op den
 derden dezer maand des morgens ten zeven ure, in het huis, nommer 67
 staande binnen deze Gemeente is geboren, een Kind van het vrouweloijk
 geslacht, uit Stijntje van Dijk zijne huisvrouw van beroep zonder, wonende
 alhier, aan welk den voornaam
 STIJNTJE zal gegeven worden.
 Van welke verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
 Gerrit Ligtenberg Klompenmaker van beroep, oud vijf en veertig jaren, en
 van Hendrikus Heiverwij, Kastelein van beroep, oud Een en zestig jaren,
 beide wonende alhier. En is deze Akte na gedane voorlezing onderteekend
 door ons, benevens de getuigen hebbende de comparant vader verklaard niet
 te kunnen schrijven verklarende zulks niet te hebben geleerd.


Op 3 December 1875 trouwt ze vervolgens in Kockengen met Eijmert Versteegt. Hieronder zien we de tekst van hun huwelijksakte.

 Op heden den derden December achttien honderd vijf en zeventig zijn voor
 ons ondergeteekende, ambtenaar van den burgerlijken Stand der gemeente
 Kockengen provincie Utrecht, aan het huis der gemeente verschenen ten einde
 een huwelijk aan te gaan:
 EIJMERT VERSTEEGT, oud negen en dertig jaren, van beroep werkman, geboren
 te Woerden, wonende te Kamerik, meerderjarige zoon van Gerrit Versteegt en
 van Gerrigje Versloot, beide overleden ter eenre zijde en
 STIJNTJE HANEDIEK, oud twee en dertig jaren, van beroep dienstbode geboren
 en wonende te Kockengen, meerderjarige dochter van Coenraad Frederik
 Hanediek, overleden, en van Stijntje van Dijk zonder beroep wonende te
 Langenieuwkoop, ter andere zijde.
 De afkondigingen hebben alhier zonder stuiting plaats gehad, den een en
 twintigsten en acht en twintigsten November dezes jaars.
 Zij hebben tot dat einde aan ons overgelegd 1.hunne geboorte acten, 2. het
 bewijs van voldoening aan de nationale militie door den eerst gem, 3. het
 bewijs dat de afkondigingen ook te Kamerik, de woonplaats des bruidegoms
 zijn geschied, en zonder stuiting afgelopen zijn.
 Waarna wij hun bij name en afzonderlijk hebben afgevraagd, of zij elkander
 aannemen als Man en vrouw, en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen
 welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hetwelk door
 hen, ieder in het byzonder met JA beantwoord zijnde, hebben wij, in naam
 der Wet, uitspraak gedaan dat zij door het Huwelijk zijn vereenigd. Alles
 ingevolge de vierde Afdeeling van den derden Titel van het Burgerlijk
 Wetboek, en in tegenwoordigheid van Herman Hanediek, oud negen en dertig
 jaren, van beroep metselaar, wonende te Kockengen, broeder van de bruid,
 Jacob van Dijk, oud negen en zestig jaren, van beroep winkelier, wonende te
 Kockengen, oom van de bruid, Jan Hoogendoorn Janszoon oud vijf en veertig
 jaren, van beroep landbouwer, mede wonende te Kockengen aan geen der
 partijen verwant, en Johannes van Zanten, oud zeven en veertig jaren, van
 beroep metselaar, wonende te Langenieuwkoop, mede aan gene der partijen
 verwant.
 Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, en na voorlezing, met de
 comparanten en getuigen onderteekend.

Vanaf 19-10-1876 woonde het echtpaar Versteegt in Harmelen blijkt uit de geboorteaangifte van hun eerstgeboren zoon Gerrit. Ze krijgen in totaal 6 kinderen. Hier is in de stamboom natuurlijk meer over te lezen.

Op 10 mei 1929 wordt Stijntje door het overlijden van haar man Eijmert weduwe. Hieronder zien we nog 2 foto's van haar die na deze tijd gemaakt zijn.

Op onderstaande foto zien we achter Stijntje haar schoonzoon Tinus Verbruggen (met pet) en haar oudste zoon Gerrit Versteegt.

Op 3 september 1943 viert Stijntje haar 100e verjaardag. Dat is een groot feest geworden blijkt uit onderstaande krantenknipsels.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uiteindelijk is Stijntje op 17 oktober 1944 op 101-jarige leeftijd in Harmelen overleden. Ze is daarmee zonder enige twijfel de oudste persoon uit onze familiegeschiedenis geworden.

 

Voor het laatst bijgewerkt op 28-11-21