Waar ligt de oorsprong van de naam Versteegt?

Op de pagina "Wat betekent de naam Versteegt" wordt uiteengezet dat onze naam verwijst naar een smal karrenspoor dat mogelijk als oprit naar een dijk gebruikt werd. Er bestaat een theorie die beschrijft waar in ons geval deze steeg gelegen heeft. In een emailcorrespondentie die ik eind 2005 had met Drs. H.M. Kuypers, een autoriteit op het gebied van  geslacht- en wapenkunde, toont hij aan dat onze naam heel goed ontleend kan zijn aan de steeg die de grens tussen Jaarsveld en Willige Langerak vormde.

 Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat hij in zijn onderzoek naar onze stamvader Jan Beerentsz Versteeg heeft bemerkt dat in geen enkele vermelding van hem in officiële documenten de naam Versteeg of Versteech door hem gebruikt werd. Zijn kinderen daarentegen worden wel met de naam Versteeg, wat dus "van de Steeg" betekent, vermeld..

In een aantal akten uit verschillende Oud Rechterlijke Archieven (ORA) wordt aangegeven waar Jan Beerentsz en zijn familie woonden. Hieronder een aantal transcripties van deze door hem gevonden akten:

Jan Be(e)rntsz    ORA Langerak 25 fol. 136vo d.d. 13-4-1629: Jan Beerntsz, won. op Jaersvelt, stelt zich borg voor zijn zoon Barent Jansz, won. in Nieuwpoort.
ORA Jaarsveld 903 fol. 141 d.d. 20-5-1635: De kinderen en erfgenamen van zal. Jan Beerntsz, outborgemeester tot Jaersvelt, stellen een inventaris op van alle onroerende goederen door hun vader nagelaten, waaronder 1½ morgen land in de polder Vijfhoeven [de meest westelijke polder van Jaarsveld grenzend aan Willige Langerak]. Onder de “incomende schulden” 500 gld. van Gijsbert Jan Beerntsz vanwege de koop van 5½ morgen land. Onder de “vuijtschulden” en lasten 175 gld. tbv Weyntgen Reijers “vermogens seecker contracte van vuytcoop”. Er wordt ook rekening gedaan (fol. 143) van hetgeen Gysbert Jan Beerntsz aan de gemeene boedel van zijn zal. vader schuldig was en wat hij daarop had voorgeschoten.
ORA Willige Langerak 2307 d.d. 1-11-1640: Gijsbert Jansz Versteech compareert als oom en bloedvoogd van de weeskinderen van Huybert Jacobsz Hogendoorn.
Op een lijst van personen die “onder het schoutampt van Jaersvelt woonachtig sijn ende gebruyckende in de Lopickerweerdt 4 morgen lants” komt voor onder nr. 412 Jan Berntsz met een puythaeck en een sack. Op hem volgt onder nr. 413 Ghysbert Jansz met een bijl, beiden in huis nr. 90. [Dit gegeven heb ik jaren geleden van iemand gekregen, die niet meer leeft, helaas zonder bronopgave. In principe zou die nog wel te achterhalen zijn.
Op de Dijkmetingslijsten van de Leckendijk benedendams (Dijkarchief te Jaarsveld portef. 45 nr. 257) komt in 1649 voor onder nr. 164 Jan Beerntsz, bruycker en eygenaer. [Deze lijsten ‘ijlen na’. Zij werden steeds overgeschreven van oudere lijsten, zodat vaak de genoemde personen inmiddels waren overleden. De lijsten waren dus niet meer actueel]. Randschrift: “van Hendrick Jaep Foppens, nu Jan Beerentse sijn boveneijndt van de steech aff 7 voet 6 roeden”. Onder nr. 181, groot 9 morgen, komt voor als bruycker in 1593 Jan Berntsz met 9½ roe, eygenaer Joris van Dam. In 1649 is de weduwe van Gijsbert Jansz bruycker en eygenaer van deze 9 morgen “met de steech van Langeraeck, by haer selffs aengebracht, 10 voet, 11 roe” met het randschrift: “van de weduwe van Jan Beerentse steech tot op de oude hofstede”. Tussen de nrs. 181 en 182 liep de tien(d)weg van Willige Langerak.
Gijsbert Jansz Versteech tekent als Ghijsbert Jansen. Bij hun huwelijk te Jaarsveld in 1622 is Gysbert Jansen jongesel uyt Jaersvelt en Hillegen Jans jongedochter uyt Langerack. Op de lidm. lijst van Jaarsveld (Ned.-Geref.) van 25-12-1650 komt als nr. 90 voor Hillitge Jans, weduwe. Op de Haardstedekohieren van Jaarsveld van 1628 en 1638 komt Gysbert Jan Berntsz, schepen, voor onder nr. 97 en in het kohier van 1649/’51 de weduwe van Gysbert Jansz.    In het ORA Jaarsveld komt Gijsbert Jansz Versteech in 1641 en 1645 voor als schepen, buurmeester en regent van de polder Vijffhoeven in Jaarsveld.
ORA Langerak 25 fol. 115vo d.d. 9-11-1625: Ghysbert Jansz getrouwd met Hillitgen Jans de Bestdr en Maritgen Jans de Bestdr, geass. met haer broeder en voogd Willem Jansz de Best, grondloten alsulcke 9 morgen 4½ hond lands als zij over de erffenisse van haer zal. vader en moeder in dese Heerlijckheyt tot nu toe gemeen gehad hebben. Ghysbert Jansz is te lote gevallen het weertgen lants van 4 morgen 4½ hond lands, genaamd ‘Dirck Claesweer’ met de twee delen van het huys daerop staende. Hilletgen Jans mag een vruchtboom op de hofstede van haar zal. vader behouden. Op 17-12-1638 bekent Gijsbert Jansz de koopsom van deze boom ontvangen te hebben.
ORA Langerak 20 d.d. 10-12-1628: Ghijsbert Jansz, won. in Jaersvelt, getrouwd met Hillitgen Jans de Bestdr, verkoopt aan zijn schoonbroeder Dirrick Jansz de Best ca. 1 morgen land, “wesende het voorhooft van een weertgen lants, groot 4 morgen 4½ hond, genaamd ‘Dirrick Claesweer’.
ORA Langerak 21 d.d. 12-8-1633: Ghijsbert Jansz, getrouwd met Hillitgen Jans de Bestdr, verkoopt aan zijn schoonbroeder Willem Jansz de Best 3 morgen 4½ hond land gelegen in het ‘Dirrick Claesweer’.
ORA Langerak 21 d.d. 11-5-1639: Willem Jansz de Best, Ghysbert Jansz getrouwd met Hillitgen Jans de Best en de kinderen van Ariaentgen Jans de Best verkopen aan hun broeder Symon Jans de Best 3/6 parten in een huysinge op de hofstede van zal. Jan de Best, daar Symon op woont, hen aangekomen door het overlijden van Jan de Best en Maritgen Dircxdr.
ORA Jaarsveld 867 fol 113 d.d. 1-12-1651: Hillichien Jansdr, weduwe van Gijsbert Jansen Versteech, voor de ene helft, Jan Gysbrechtsz, Pieter Roelofsz getrouwd met Ingetgen Gysbrechtsdr en Cornelis Gysbrechtsz, samen nog namnes Dirck en Marrichien Gysberts, kinderen en erfgenamen van Gijsbert Jansen Versteech, voor de andere helft, bekennen schuldig te zijn aan Pieter van der Laen, koopman te Rotterdam, een rente van 220 gld. per jaar met het kapitaal van 4000 car[olische] gulden, waarvoor zij verbinden hun hofstede, bestaande uit een huis met 7 morgen land in een weer van 9 morgen, waarvan deze 7 morgen zijn vrij land en de resterende 2 morgen leenland, leenroerig aan het huis van Wijck, gelegen in de polder van de Vijfhoeven in de Vrijheerlijkheid van Jaarsveld, belend boven [oost] Pauwels Jacobsz Hogendoorn, beneden [west] “het scheyt van Willige Langerack” [dus de scheiding met Willige.Langerak].   

 

Uit bovenstaande teksten kunnen we dus halen dat onze stamouders in de Vijfhoevenpolder op de grens van Jaarsveld en Willige Langerak woonden. Laten we eens op een oude kaart (1868) van die omgeving kijken waar die lag.

In de rode cirkel moet dan het gebied liggen waar ze woonden. Op onderstaand kaartje is iets beter de positie te zien waar dat zich bevind.

En hieronder een luchtfoto van hetzelfde gebied zoals het er tegenwoordig uitziet. De weg die een haakse bocht maakt en naar de dijk toeloopt is het laatste stuk van de Tiendweg van Willige Langerak. Het zou heel goed kunnen zijn dat dat vroeger een karrenspoor was wat naar de dijk toeloopt wat "de steeg" genoemd werd.

Dat zou dan dus betekenen dat de roots van alle afstammelingen van Jan Beerentsz Versteeg hier liggen.

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 21-10-06