woman‎Aagje van Baerdewijck‏‎
Geboren ‎20 mrt 1809 Gorinchem De geboortedatum blijkt uit het extract van het doopboek.
Gedoopt ‎26 mrt 1809 Gorinchem Provincie Zuid-Holland Stad Gorinchem
Extract
Uit het Doop-Register der Stad Gorinchem, blijkt:
dat op den twintigsten Maart des jaars
een duizend acht honderd en negen
aldaar is geboren en den zes en twintigsten dito ge
doopt: Aagje dochter van Lourens van Baerdwijk en
Teuntje Fijnaart.


Dit extract werd afgegeven op 20.01.1834 en diende als bewijs van
geboorte/doop bij het huwelijk van Melis Meijdam en Aagje van Baardwijk.
Let hierbij op de naamsverandering inzake de voornamen en achternaam van
de vader.
, bron: D-extract-Gorinchem
Overleden ‎30 mrt 1889 Gorinchem om 22:00 uur‎, 80 jaar, bron: GA-Gorinchem
In het jaar achttien honderd negen en tachtig, den eerste der maand
April zijn voor ons Ambtenaar van de Burgerlijken Stand te Gorinchem,
Provincie Zuid-Holland, verschenen:
Dirk de Veer,_________________________________________ oud vier en
zestig jaren,_________________________________________________________en
Wilhelm
Frederik Emck__________________________________________oud drie en
zestig jaren, gemeenteboden____________________beide wonende in
Gorinchem, zijnde geen
verwanten___________________________________________van de overledene,
die ons verklaarden, dat Aagje van
Baerdwijk______________________________
oud tachtig jaren; zonder
beroep__________________________________________
geboren te Gorinchem en wonende aldaar, weduwe van
Melis Meijdam, dochter van Lourens
van Baerdwijk en Teuntje Fijnaart
beiden overleden,
op den dertigsten Maart dezes jaars, des avonds
ten tien ure is overleden in zeker huis staande Langendijk
wijk B numero twee honderd drie binnen deze gemeente.
En hebben voormelde komparanten, deze akte, na gedane voorlezing, nevens
ons onderteekend.
......................................................................

Algemeen:
Op 16-09-1874 is zij aanwezig bij het huwelijk van haar dochter Teuntje
met Hendrik Kerkhoven, zij geeft haar toestemming.
...........................

Gehuwd ‎24 feb 1834 Gorinchem Ten behoeve van de kosten van het sluiten van het huwelijk werd op
20-01-1834 een Bewijs van Onvermogen afgegeven door de Stad Gorinchem op
naam van Aagje van Baerdwijk

Huwelijksbijlagen:
Extract uit overlijdensregister van Gorinchem: Op 17-10-1837 is
overleden
Stanislaus Antonius van
Baerdewijck.
Extract uit het Doopregister van Gorinchem : Op 20-03-1809 geboren en
op
26-03.1809 gedoopt:
Aagje van Baerdwijk
........................................................................
Huwelijks-bijlage bij het huwelijk van Melis Meydam
en Aagje van Baerdwijk

De ondergeteekenden Johannes van der Pol en Johan Coenraad Schenk,
Beiden woonachtig te Asperen verklaren na gedaan onderzoek, dat de
persoon van Melis Meydam wonende of gedomicileerd te Asperen
in behoeftige omstandigheden verkeert, zoo dat hij niet in staat is tot
het bekostigen van gezegelde extracten uit de Registers van den
Burgerlijken Stand
Asperen, 5 February 1834
-----
Bewijs van onvermogen.
De Burgemeester van Asperen
gezien het bovenstaand certificaat, alsmede den Rol van den hoofdelijken
omslag dezer Gemeente, waarbij de natenoemen persoon is aangeslagen tot
Nihil
verklaart dat Melis Meydam
voor zoo veel hem bekend is, in zoodanige behoeftige omstandigheden
verkeert, dat hij niet in staat is tot het betalen of bekostigen als
boven
Gedaan te Asperen, den 8 February 1834
De Burgemeester voornoemd:
........................................................................
..
Huwelijks-bijlage bij het huwelijk van Melis Meydam
en Aagje van Baerdwijk

1 reserve Divisie
2e brigade
Vrij van zegel, ingevolge de wet
van 9 Maart 1815 N.13
Huwelijks Consent
Op dit daartoe gedaan verzoek, verleend den ondergetekende Kommanderende
Officier van het tweede bataillon bij deze, permissie tot het aangaan
van huwelijk aan den Schutter Melis Meydam, dienende bij de 2e Kompagnie
van genoemd bataillon, dat wanneer zijne vrouw kind of kinderen heeft of
zal krijgen, hij daardoor geene aanspraak zal hebben om naar zijne
haardstede te worden teruggezonden, alsmede dat zijne vrouw nimmer het
Corps zal mogen volgen.
Kantonnement van Dinther, den 19 Mei 1833
De Kaptein Bat. np Kommandant.
................................................................
, bron: GA-Gorinchem
In het jaar achttien honderd vier en dertig den vier en twintigsten
Februarij, des namiddags ten zes ure, zijn voor ons Johan Frederik van
Rijsoort, Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad
Gorinchem, provincie Zuid-Holland, gecompareerd:
MELIS MEYDAM, oud negen en twintig jaren, landbouwer, geboren en wonende
te Asperen, doch thans dienende bij het tweede bataillon der eerste
afdeeling Zuid Hollandsche Schutterij, gecantonneerd te Oss,
meerderjarige zoon van Huybert Meydam en Jaantje Mouthaan, en kleinzoon
van Hendrik Meydam en Teuntje van Geloven, grootouders van vaderszijde,
en van Melis Mouthaan en Maria van der Werken, grootouders van
moederszijde, allen overleden, blijkens overgelegde bewijzen, hebbende
voldaan aan zijne verpligting ten aanzien der nationale militie,
blijkens certificaat afgegeven door den Heer Staatsraad Gouverneur van
Zuid-Holland, in dato zeventien Mei achttien honderd drie en veertig, en
concent verkregen tot het aangaan van een huwelijk van den
kommanderenden officier van zijn battaillon, welke beide stukken hierbij
zijn overgelegd: en
AAGJE VAN BAERDWIJK, oud vier en twintig jaren, zonder beroep, geboren
en wonende te Gorinchem, meerderjarige dochter van Lourens van
Baerdwijk, overleden blijkens overgelegd bewijs, en Teuntje Fijnaart,
zonder beroep, wonende te Gorinchem, alhier tegenwooordig en hare
toestemming gevende. En hebben de comparanten ons verzocht het door hen
voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen alhier zijn
geschied op zondagen den zes en twintigsten Januarij en tweeden
Februarij dezes Jaars, alsmede te gelijker tijd te Oss, en op zondagen
den tweeden en negenden februarij daaraan volgende te Asperen, blijkens
overgelegde bewijzen. Geene verhindering tegen gemeld Huwelijk ter onzer
kennisse gebragt zijnde, zoo hebben wij, aan hun verzoek voldoende, na
voorlezing van al de stukken, alsmede van het zesde Hoofdstuk van het
Burgerlijk Wetboek tot opschrift hebbende "Van het Huwelijk" aan elk der
aanstaande echtgenooten afgevraagd of zij elkander wederkeerig tot Man
en Vrouw wilden nemen, waarop door elk derzelve een toestemmend antwoord
zijnde gegeven, zoo verklaren wij in naam der wet: dat Melis Meijdam en
Aagje van Baerdwijk door het huwelijk zijn verbonden. Van al hetwelk wij
akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrikus Johannes Bos,
oud een en veertig jaren, tapper, Jacobus Kelder, oud veertig jaren,
kleermaker, Wijnant Romijn, oud zes en veertig jaren, visser, en Johan
Zillig, oud zes en zestig jaren, arbeider, allen wonende te Gorinchem;
zijnde geen derzelve bloed- of aanverwanten van een der beide
komparanten. En hebben de komparanten en getuigen met eede bevestigd:
dat door Lourens van Baerdwijk, zoo als de vader der tweede komparante
in hare doopcedul is genaamd, en door Stanislaus Antonius van
Baerdewijck, zoo als hij is genaamd in het bewijs van zijn overlijden,
dezelfde persoon bedoeld wordt. Waarna dezelve getuigen deze akte, na
gedane voorlezing, nevens ons, de tweede komparante en hare moeder
hebben onderteekend, verklarende de eerste komparant niet te kunnen
schrijven.
...................................................................
(32 jaar gehuwd) met:

manMelis Meijdam‏
Geboren ‎11 dec 1804 Asperen‎, bron: Zie Doop
Gedoopt ‎16 dec 1804 Asperen Huwelijks bijlage bij het huwelijk van Melis Meydam
en Aagje van Baerdwijk

Burgerlijke stand
Provincie Zuid-Holland
District Gorinchem
Gemeente Asperen

Extract
Uit het Doop-Register der Gemeente te Asperen is geextraheerd, dat op
den 16 December des jaars 1804 aldaar is gedoopt Een Zoon van Huybert
Meydam en Jaantje Mouthaan E.L. volgens opgaaf van de Vader hier geboren
den 11 dito. Getuige de Vader en Elisabeth Meydam
genaamd, MELIS

wij ondergeteekende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,
verklaren, dat het bovenstaande Extract is overeenkomstig met gemeld
Register.

Asperen den 25 Mei 1833

Ongezegeld uit hoofde van onvermogen.
.....................................................................
, bron: RA-Den Haag Doopboek Asperen
1804
16 December een Zoon van Huibert Meydam en Jaantje MELIS
Mouthaan E.L. Volgens opgaaf van den vader
hier geboren den 11 dito. Getuigen den
Vader en Elisabet Meydam.
..............................................................

Overleden ‎25 mei 1866 Gorinchem om 20:00 uur‎, 61 jaar, bron: RA-Den Haag
In het jaar achttien honderd zes en zestig, den Acht en twintigsten der
maand mei, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te
GORINCHEM, Provincie Zuid-Holland, verschenen:
Dirk de Veer oud een en veertig jaren, lijkbezorger, en Wilhelm Fredrick
Emck oud veertig jaren, gemeentebode beiden wonende te Gorinchem, zijnde
beiden bekenden van de overledene die ons verklaarden, dat
MELIS MEYDAM oud een en zestig jaren en vijf maanden, barbier geboren te
asperen, en wonende te Gorinchem, gehuwd met Aagje van Baardwijk, zonder
beroep wonende te Gorinchem, zoon van Huibert Meydam en Adriana
Mouthaan, beiden overleden
op den vijf en twintigsten Mei dezes jaars, des avonds ten acht ure, is
overleden in het huis staande Kortendijk wijk A numero zeven en dertig
binnen deze gemeente.
En hebben voormelde komparanten deze Akte, na gedane voorlezing, nevens
ons onderteekend.
....................................................................

Beroep: Barbier
Algemeen:
op 24-02-1834 is zijn beroep: Landbouwer.
............................................
Huwelijks-bijlage bij het huwelijk van Melis Meydam
en Aagje van Baerdwijk

Nationale Militie
Provincie Holland (Zuidelijk gedeelte),
Certificaat
De Staatsraad, Gouverneur van Zuid Holland,
verklaart, dat Melis Meydam
geboren te Asperen, den 11 December 1804
van beroep --
zoon van Huybert
en van Jaantje Mouthaan
binnen de gemeente van Asperen 2 Kanton
voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem, bij loting, ten
deele gevallen zijnde het nommer 18, hij vervolgens, door den Militie
Raad, zitting gehouden hebbende te Dordrecht
uit hoofde van twee broeders in dienst te hebben definitief is
vrijgesteld
Gegeven te 's-Gravenhage, den 17 Mei 1833
De Staatsraad, Gouverneur voornoemd,

Signalement.
---
Lengte 1 el, 6 palm, 54 streep
Aangezigt Klein
Voorhoofd plat
Oogen Bruin
Neus Middelmatig
Mond idem
Kin idem
Haar blond
Wenkbrauwen idem
Merkbare tekenen geene
Handteekening
........................................................................
Op 28-09-1847 doet hij, oud 43 jaar, van beroep barbier, wonende te
Gorinchem, aangifte van geboorte van zijn dochter Teuntje.
........................................................................

Kinderen:

1.
man‎Laurens Meijdam‏‎
Geboren ‎± 1835 Gorinchem
Overleden ‎12 apr 1852 Gorinchem‎, ongeveer 17 jaar, bron: Bev.
Beroep: Schoenmakersleerling

2.
manHuibert Meijdam‏
Geboren ‎06 nov 1837 Gorinchem
Beroep: Barbierleerling

3.
woman‎Jaantje Meijdam‏‎
Geboren ‎07 jun 1840 Gorinchem
Beroep: Schoolleerling

4.
woman‎Maria Meijdam‏‎
Geboren ‎24 mrt 1851 Gorinchem